Barevne metalurgie

V souèasné dobì je hutnictví souèástí nejen procesù tvarování plastù a sléváren, ale také se zabývá studiem skupin v makro tøídì. V souèasné dobì se experimenty provádìjí obvykle na metalografických mikroskopech.

Mikroskopie je oblast, která se objevila pøed nìkolika sty lety. A pouze v závislosti na novém zpùsobu zaèaly být v metalurgii mikroskopy. V moderní dobì jsou nenahraditelné bìhem knihy s strojírenskými výrobky. Dnes jsou v tomto oboru velmi zajímavé metalografické mikroskopy, které se mimo jiné pou¾ívají ke zkoumání kovového ¹rotu i jejich prùlomu. Existuje tedy zobrazovací technologie, která se odehrává na neprùhledných vzorcích. Mezi metalografické mikroskopy patøí mimo jiné elektronové mikroskopy, které poskytují strukturní analýzu na atomovém stupni a svìtelné mikroskopy, které se vyznaèují men¹ím zvìt¹ením. Pozorování provádìná s pou¾itím tìchto nástrojù jsou mimoøádnì dùle¾ité, proto¾e díky tomu mù¾eme najít jiný typ mikrotrhlinkù nebo je iniciovat. Je mo¾né, ¾e existuje více výpoètu fázového podílu a pøesného urèení jednotlivých fází. Díky tomu jsme také schopni odhadnout poèet a typ vmìstkù, stejnì jako mnoho dal¹ích dùle¾itých faktorù z metalurgického hlediska. Napøíklad se èasto zakoupí mikroskopické pozorování novì vytvoøeného materiálu za úèelem pøesného pozorování struktury materiálu, tak¾e v budoucnu mù¾eme zabránit mnoha ne¾ádoucím poruchám.

Pou¾ití metalografických mikroskopù je velmi dùle¾ité, proto¾e díky tomu mù¾eme snadno najít chyby v materiálu. Ov¹em manipulace s tímto typem zaøízení je nebezpeèná. Z posledního stavu testu by na nìm mìli vykonávat pouze kvalifikované osoby.