Berkel 834 slicer

Øezacím strojem je tedy stroj na øezání potravináøských výrobkù. Existují slicery podporované pro jednotlivé typy produktù, jsou-li také univerzální. Takovým øezaèem, který je pøiøazen urèitým typùm materiálù, je napøíklad krájeè masa nebo krájeè chleba.

Samozøejmì mù¾ete také splòovat univerzální krájeè, který hledá jak pøi krájení chleba, tak pøi øezání za studena.Stojí za to mít takové pokrmy v pøímé kuchyni. Za prvé, proto¾e ceny takových øezaèù nejsou vysoké, jestli¾e samozøejmì investujeme speciální zaøízení v jednom okam¾iku, ale jak víme, není v kuchyni u¾iteèné. Kreslení z takového stroje u¹etøí spoustu èasu. Snídanì se obvykle dìlají ráno a kdy¾ samozøejmì u¾ není èas na poslední. Rychlej¹í postup je dát klobásu nebo chléb do krájeèe, spí¹e ne¾ válcování no¾em, který není obvykle vysoký nebo vhodný pro tento typ jídla. Mnoho lidí, naposledy, nemá takové vybavení v bloku, které se vzdali, kdy¾ si plnì koupili chleba. Rozhodují o støihu chleba. Musíte si vzpomenout, ¾e v¾dycky tento chléb je ménì èerstvý ne¾ ten celý. Kdy¾ kupujeme celý chléb, mù¾eme ho dostat do pekárny pøímo z trouby.Skuteènost, ¾e v takovém øezaèi mù¾ete nezávisle regulovat ¹íøku øezaných kusù, je dùle¾ité. Jsme také pøesvìdèeni, ¾e kousky skuteènì budou mít stejnou délku. Øezání s bì¾ným no¾em, bohu¾el, to nemù¾eme udìlat. Èasto jsou ingredience na nìkterých místech ¹ir¹í, èím je u¾¹í v ostatních, a rozhodnì nikdy nevypadají tak silnì, jak bychom si pøáli. Mimoøádnì dùle¾itá je skuteènost, ¾e takový øezaè je velmi otevøený pro pou¾ití. Neexistuje ¾ádné aktuální specializované vybavení, na které je instrukce ¾ádoucí, proto¾e jinak nevíme, co dìlat se stávajícím. Kdy¾ vidíme takové zaøízení, hned hádáme, kdy to pøijde. Nepotøebujeme ¾ádné pokyny ani stejné komentáøe od tøetích stran. Dal¹í tlaèítka, napøíklad tlou¹»ka øezu, jsou nyní jasnì popsána na samotném øezaèi.Jak to mù¾e být, takový øezaè je mimoøádnì úèinný prostøedek k tomu, aby bylo snadnìj¹í být v kuchyni. Stojí za to mít takové pøíslu¹enství a udr¾et se v poøádku a nervy.