Daoova pokladna 20 000 eiste nebo hrube

Evropa na poli je stále rok dva tisíce výbuchu hoølavých kapalin, prachu a plynù, které vedou k devastaci strojù, zaøízení haváriích a domù, a ne zøídka, a ztráta dobrého ¾ivota. Výbuch mù¾e vést k výbu¹né atmosféøe vyplývající ze situace, kdy je zapsána smìs smìsi vzduchu, hoølavých plynù, páry nebo jemných èástic, které se uskuteèòují a uchovávají v pøítomnosti kyslíku. Nejpravdìpodobnìj¹í výbu¹ná atmosféra se obvykle nachází v chemických skladech, nádr¾ích, rafineriích, elektrárnách, lakovnách, stanicích pro úpravu vody a námoøních pøístavech, zatímco na leti¹tích.Smìrnice ATEX byla vytvoøena jako dobrovolné pravidlo pro vybavení nabízené v Evropské unii a pou¾ívané v prostøedí citlivém na nebezpeèí výbuchu. Od data spadajícího do údr¾by smìrnice ATEX musí být v¹echna taková zaøízení certifikována ATEX a podporována pøíslu¹ným symbolem. Smìrnice ATEX 94/9 / ES vy¾aduje, aby výrobci dodávali elektrická zaøízení pro pou¾ití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu pouze s odpovídajícím certifikátem. Na druhé stranì mají zamìstnanci smìrnici ATEX 99/92 / ES, která specifikuje po¾adavky na zlep¹ení zdraví a bezpeènosti osob, které pùsobí na místì vystaveném výbuchu. Smìrnice ATEX 94/9 / ES je sama pøizpùsobena zaøízením, které je jiným zdrojem vznícení, proto¾e jejich úspìch je schopen elektrického vypou¹tìní, vzniku stálé elektøiny a ¹ir¹ích teplot. Pøesto¾e smìrnice ATEX je pouhým naøízením, mezi pøínosy, které s ní lze øe¹it, lze uvést:

zaji¹tìní bezpeènosti pracovi¹tì pro osoby ve výrobních místech,omezení ekonomických ztrát vyplývajících z pøípadných poruch nebo výpadkù v umìní,zaji¹tìní po¾adované kvality zaøízení pro obchod na námìstí Evropské unie,koordinace bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci a odpovìdné osoby.