Deprese co dilat

V souèasné dobì jsou je¹tì více man¾elství problémy otìhotnìt. To je nepochybnì vedlej¹í úèinek vysoké koncentrace toxinù v na¹ich pokrmech. Proto dáváme potøebné testy k posouzení, nebo se musíme vzdát neplodnosti, nebo prostì máme smùlu.

Jak je tato studie? Musíte, samozøejmì, dát vzorek va¹eho spermatu k vy¹etøení. Mù¾ete si je koupit jak masturbací, tak malým sexuálním stykem. Za pøimìøenou cenu si pøedem koupíme speciální kondom, který nám pomù¾e dát cílovému tématu spermie.Co se stane pozdìji s polským spermatem? Po jeho uvolnìní dochází ke zkapalòování. Jinými slovy, konzistence se vymìòuje z polostátních na jisté. Obvykle má asi deset minut. Nemìlo by trvat déle ne¾ hodinu. Pokud se skuteènì stane, pracujeme s významnými zdravotními problémy. Sperma by mìla být no¹ena pøi teplotì blízké teplotì tìla nebo asi tøicet ¹est stupòù Celsia.Po ve¹kerém zkapalòování se hodnotí objem spermatu a koncentrace iontù vodíku. Kromì toho kontrolujeme viskozitu pøenosem spermií z kontejneru na dal¹í. Mìlo by to být jen málo víc ne¾ viskozita vody.Tento parametr je úplný vzorek vzorku. Semeno po zkapalnìní by mìlo být charakterizováno ¹edobílou barvou a mìlo homogenní konzistenci.Jako studium stojí za to nav¹tívit specializované centrum - studium plodnosti Krakov. Navíc v následujících velkých mìstech je pomìrnì velké mno¾ství bodù, kde na¹e sperma, která se testuje z hlediska hypotetické neplodnosti jejího plátce. Vìøím, ¾e není dùvod èekat na poslední a je mnohem dùle¾itìj¹í získat záruku, ne¾ být v neustálé nejistotì.