Dilenska lampa led 01b

Na svém trhu se jak LED svítidla, tak LED svítidla stále více a více zapojují a stále více nahrazují tradièní lineární záøivky, které se pomalu zaèínají protékat z regálù. Proè jsou vedené lineární svítidla tì¹ící se tak velkým zájmem o jejich region a proè se z toho mìsíce na mìsíc dostává mnoho lidí?

Odpovìï na tuto otázku je relativnì neobvykle nízká. Za prvé, tato øe¹ení jsou stále populárnìj¹í a v budoucnu jsou pro polské portfolio rozhodnì úspornìj¹í. Velmi obtí¾ná hodnota pro velkou popularitu LED svítidel jsou také environmentální faktory, které pro je¹tì vìt¹í skupinu lidí hrají stále dùle¾itìj¹í problém.

Záøivky, tak¾e dnes jsme nápoje z nejjednodu¹¹ích zdrojù svìtla, s nimi¾ se ka¾dý den sna¾íme jednat. Vedené lineární svítidla jsou perfektní nejen v prùmyslovém svìtle, ale souèasnì v normálních kanceláøích. Popularita záøivky v tomto svìtle je vytvoøena mnoha rùznými rysy. Nejdøíve se LED øe¹ení vyznaèují mnohem vìt¹í volností ne¾ staré a ka¾dodenní ¾árovkové øe¹ení. LED ¾árovky také vydávají mnohem ménì výnosné a mají velkou sílu (co¾ je dal¹í výhoda pro ¾eny, které nemají rádi výmìnu ¾árovek. Moderní LED svítidla nám umo¾òují a mají schopnost èerpat z mnoha nových barevných teplot.

Samozøejmì, tato øe¹ení také pøedstavují pomìrnì málo charakteristických vad. LED ¾árovky vy¾adují komplikované svítidla, které doká¾í pøijmout vy¹¹í náklady. Tato armatura musí být výjimeènì vybavena profesionálními stabilizaèními a zapalovacími systémy. Zároveò stojí za to dodat, ¾e technika tìchto souhvìzdí chce v urèité míøe z okolní teploty. LED ¾árovky také obsahují velmi nebezpeèné látky, jako je doklad o rtuti, a proto musíme myslet na jejich významnou likvidaci.

Silný a významnì záva¾ný vývoj svítidel zaji¹»uje, ¾e vìt¹ina souèasných nepohodlí je sní¾ena a technologie samotných LED diod prochází celou dobu. Moderní svítidla s elektronickým obchodem témìø úplnì pøevratnili pou¾itelnost lineárního osvìtlení, co¾ je dùvodem, proè se mimo jiné i na regálech obchodù, máme k prodeji spousta úèinkù tohoto typu.