Domy smi ene technologie

Ve¹kerý stres vytváøí ná¹ domov, pochopitelný, ale pro lidi, ¾argon. Ne, to je s pøekladateli. Zamìstnanec dané pøekladatelské agentury bude jistì novým, nìkdy zábavným zpùsobem pro nepøíbuzného posluchaèe. Mù¾ou ho najít lidé, kteøí zùstali, ven nebo v minulosti. Co znamenají dané fráze?

probreast plus

Pøekladatel pøekladu - osoba, která pou¾ívá nìkolik programù CAT, konkrétnì Computer Aided Translation, které mají v úmyslu zlep¹it pøekladatelské práce. Jinými slovy, nástroj CAT navrhuje pøeklad, pokud je text kompatibilní s nìèím, co ji¾ bylo pøelo¾eno.Pøelo¾ený pøekladatel - pøekladatel, který není v kanceláøi a po zodpovìzení otázky, obdr¾í automaticky vygenerované znalosti o po¹tovní schránce.Porozumìt vylouèeným - pøekladateli, který je pøirozený v urèitém faktoru, napø. Jde na dovolenou.

Nejvíce se jedná o pøemìnu konkabiny. Tato fráze se pou¾ívá k popisu ¾eny, která se zabývá simultánním tlumoèením, tj. Pøekladatelem, který je ve zvukotìsné kabinì a vysvìtluje text mluvený v sále ¾ivì. Za úèelem sly¹ení musí zájemce dát speciální sluchátka a vybrat si tréninkový program pro jazyk, který obsazuje. Mu¾ská zmìna této fráze je konkabent, tak¾e analogicky existuje gentleman, který mluví simultánnì.Pøekladatelské agentury, stejnì jako spoleènosti poskytující jiné slu¾by, pou¾ívají specifické fráze, které jsou srozumitelné pouze pro zamìstnance této profese. Samozøejmì se obvykle sna¾í vyjít v pøípadì kontaktu s mu¾em, ale, jak víte, je tì¾ké odmítnout pou¾ití. Kdy¾ tedy pøi jednání v pøekladatelské kanceláøi usly¹íme, ¾e na¹e ¹kola je venku, nebo jiný pøekladatel nám tento text pøekládá lépe, proto¾e je to VYLEP©ENO, nebuïte zdì¹eni ... Mù¾ete po¾ádat o dobré situace v pozici pøekladatelské kanceláøe mu¾ je zase na tom, jak moc v bytì nebude znamenat pøíli¹ velký zájem o rodinný ¾ivot tlumoèníka.