Dopravni prostoedky j nimeina

Cyklistika je speciální dopravní prostøedek, který koneckoncù chce hodnì problémù a spálí spoustu kalorií, co¾ je dùvod, proè se doporuèuje ideální jízdní kola. Nyní je dobrá cesta pro ¾eny, které chtìjí ztratit pár dal¹ích kilogramù. Lidé, kteøí jsou závislí na tom, ¾e mají kolo pouze jako dopravní nebo hobby materiál, by v¹ak mìli vìnovat zvlá¹tní pozornost menu, tak¾e výlety na kole nevyèerpávají pøíli¹ mnoho. Ní¾e jsou nìkteré tipy, které by mìly øídit lidi, kteøí jsou na velké vzdálenosti na kole. Zde je cyklistická strava pro nad¹ence pro cyklistiku:

Snídanì.Není to bez dùvodu, ¾e snídanì je nejdùle¾itìj¹ím jídlem v denním procesu. Úkolem je poskytnout nám sílu po zbytek dne, zatímco zbývající jídlo doplní tuto energii pouze. Efektivní výstup bude zahrnovat müsli s ovocem a rozinkami nebo mléènou polévku s tìstovinami (al dente.Svaèinu.Pøi jízdì na kole je toho hodnì co se zmínit o dobrém obèerstvení, které nám dává velikost a uspokojí náhlé hlady. Prvním prvkem by mìly být jednoduché cukry, a proto se zdá, ¾e jedí zralé banány nebo sendvièe s d¾emem a medem. Pokud jde o zeleninu, skvìlý lék bude rajèata a èervená paprika.Veèeøe.Po tvrdé jízdì mù¾eme být silným hladem. Ale nepøehánìjte ji ¾ivotem po fyzické námaze. Ji¾ po pøíjezdu z jízdy na kole, v¹e, co potøebujete, je pomeranèový d¾us nebo cereální bar (jako dùkaz Corny. Sedíme na veèeøi, kterou jíme, a pozdìji, kdy¾ odpoèíváme po úsilí.Hydratace.Lidé nesmí zapomenout na správnou hydrataci tìla. Nejdùle¾itìj¹í je vypít správné mno¾ství tekutin, ne¾ jdete na kole. Nejvhodnìj¹ím øe¹ením bude samozøejmì voda, ¾ivé energetické nápoje vhodné pro sportovce. Musíte mít také osobu, která potøebuje asi 2 litry vody dennì (samozøejmì se sexem a tìlesnou hmotností a úèinky pøípadné dehydratace, zejména ve fyzických podmínkách, okam¾itì sní¾í ná¹ výkon, pocítíme klid a energii postrádané.

Cyklistická strava obsahující projekty, které jsem zavedla, nenahrazuje normální jídla, naopak. Není to v¹ak pøejídat! A pro ¾eny, které mají zájem o volbu nejvhodnìj¹í stravy pro sebe, doporuèujeme setkání s dietetikem, který si vybere ty druhy jídel v takovém øe¹ení, ¾e ten starý, kdy¾ je to nejlep¹í pro nás, a ne pro statistickou osobu.