Fakturace a obchodniho programu

Fakturaèní program umo¾òuje rychle, lehce a øádnì vystavovat rùzné typy fakturaèních materiálù. Modul Comarch ERP Optima Invoices je skvìle dostupný. Díky tomu mù¾ete vkládat texty do volné mìny.

https://dper24.eu/cz/

Aplikace je pøítomna v palcích synchronizovaných s novými prvky systému Comarch. Informace jsou aktualizovány v zemi celku, co¾ má za následek pøímou úèetní slu¾bu. S podporou funkènosti (prodejní a nákupní mo¾nosti, webová výmìna dokumentù má tento prvek na výbìr z nejprodávanìj¹ích návrhù mezi výsledky tohoto typu.Dal¹í nástroj, jako napøíklad okno vyhrazeného prodeje, vám umo¾òuje prezentovat v¹echna data a materiály týkající se daného zákazníka. Je to velmi praktické øe¹ení pro úèetní. Tento design je navíc funkcí tisku. To v¹e je koupeno, ¾e cesta do znaèné míry usnadòuje fungování spoleènosti nebo kanceláøe a buduje pøíjemnìj¹í práci.Program Comarch ERP Optima Invoices je ideální zejména pro dìti a malé firmy, kde úèetní oddìlení není poèetné a zamìstnanci jsou doporuèováni a odlehèeni. Taková funkce je fakturaèní modul jako vysílací a fakturaèní program, který usnadòuje práci zamìstnancù a sni¾uje mo¾nost vzniku chyb. Program umo¾òuje rychle vystavovat faktury s jejich okam¾itou opravou a tisknutelností.Software Comarch ERP Optima Fakturace faktur vám umo¾ní: vystavovat prodejní a nákupní faktury, fiscalizovat pro jednotlivce, zpracovávat ve¹keré prodeje v PLN a cizích mìnách, vystavovat opravné dokumenty (úpravy: mno¾ství, data, hodnota-cena, sazba DPH, sleva atd. , nákup a prodej s výbìrem tradièních zpùsobù platby (pøevod, od¹kodnìní, hotovost, jako¾ i tìch, které urèí u¾ivatelský software a vedení evidence pomoci a smluvních partnerù.