Fyzika mikroskopu

Ka¾dý zdravý èlovìk, který dokonèil základní ¹kolu, ví, jak udìlat mikroskop. Spousta legrace se zabývala pøípravami, které se pod tímto chytrým zaøízením zastavily. Obrovská míra barev a zvìdavost pøi pohledu na dùkaz bílých krvinek v krvi udìlala v¹echnu lekci mikroskopu zajímavìj¹í.

Nicménì profesionálové nebudou spokojeni, ale obraz je vìt¹í. Potøebují vhodné silné zvìt¹ení, dostateènou sílu ¾árovky, aby osvìtlovaly preparát, a mnoho rùzných faktorù, které by si nechutnì zvolil neorientovaný èlovìk. Napøíklad vìdec se bude více zajímat o elektronový mikroskop kvùli poslednímu, ¾e doká¾e obrázek pøinést nìkolik milionùkrát. Nemù¾eme si je koupit pro domácí úèely, proto¾e to zabere hodnì prostoru a je tam obvykle drahé vybavení. Zde je pozornost vìnována zaøízením na základì správnì uspoøádaných èoèek, tj. Optického mikroskopu. Poskytuje dùle¾itou úsporu prostoru a je zde mnohem roz¹íøená cena. Kromì tìchto dvou zpùsobù existuje mnohem více specializovaných zaøízení. Doká¾eme dosáhnout akustických mikroskopù s pou¾itím akustických vln, holografických, které vyu¾ívají spoustu rychlých síly a silných 3D snímkù. A kdy¾ jsem tyto stroje zmínil pro domácí pou¾ití, nepotøebujeme je. Proè? A bude èlovìk, který pìstuje zeleninu v blízkosti zahrady vedle budovy, pou¾ívat kombajn? Nejdra¾¹í mikroskopy nejsou obvyklým u¾ivatelem na svìtì. Velké mno¾ství takovýchto nástrojù je zbyteènì zakoupeno domù, napøíklad aby se dítì mohlo bavit. Po nìkolika mìsících je v¹ak umístìn do skøínì nebo suterénu, kde je znièen rostoucím prachem. Proto pøi výbìru správného mikroskopu pro nás bychom mìli vzít v úvahu to, co hledáme, a pak nelitovat vynalo¾ené peníze.