Historie fiskalni pokladny

In vitro (in vitro fertilizace je obvykle posledním øe¹ením pro páry ¾ádající o dítì. Je to dlouhotrvající a stresující proces, ale mnoho dobrých párù mù¾e díky této metodì hrát s po¾adovaným potomkem, i kdy¾ se nové metody ukázaly jako nespolehlivé. Procedura spoèívá v kombinaci spermie s vejcem v laboratorních podmínkách, mimo tìlo ¾eny.

Indikace uprostøed mohou poèítat pøíle¾itost jak v èásti partnera (sní¾ené parametry spermií, tak i v pøípadì, ¾e partner (obstrukce vejcovodù, neschopnost ovulace. Èastou indikací pro oplodnìní in vitro je idiopatická neplodnost, její¾ pøíèiny zùstávají neznámé. Pøed provedením in vitro je nezbytné, aby pacient provedl soubor laboratorních testù a pro partnera pro výzkum spermatu. Dále musí budoucí rodièe dát svùj písemný souhlas k provedení postupu. Dal¹í postup je hormonální (farmakologická stimulace ¾eny ke zvý¹ení poètu zralých oocytù. Také léky, jejich dávkování je vy¹etøováno individuálnì odborníkem, spolu s výsledky pøedchozích studií pacienta. Pøí¹tì je naèíst vajeèné buòky ¾eny v èase urèeném odborníkem. Procedura se provádí v celkové anestezii a trvá nìkolik minut. Spoèívá v propíchnutí viditelných váèkù v obou vajeènících v místì odbìru folikulární tekutiny obsahující oocyty. Zároveò pacientka informuje o darování spermatu (je u¾iteèné zachovat sexuální abstinenci nìkolik dní pøed zákrokem. Dal¹ím obdobím je vazba sebraných vajíèek na spermie v laboratorních podmínkách. Embrya vytvoøená v posledním mìøítku se umístí do inkubátoru, kde jsou ideální podmínky pro jejich rùst. Po nìkolika dnech zaèíná v dìloze pacienta pomocí tenkého katétru. Tato doba léèby není bolestivá, proto nevy¾aduje anestezii. Po pøenosu embrya by mìl pacient sní¾it fyzickou aktivitu (je nutná krátká abstinence a pøejít na dobrý zpùsob ¾ivota. Po tuctech nebo více dnech se musí hlásit na klinice, aby pokryla biochemické tìhotenství. V pátém týdnu po zákroku je nutné pou¾ít ultrazvuk potvrzující tìhotenství. V pøípadì selhání je mo¾né postup opakovat s pou¾itím hotových rezervních embryí. Podle nejnovìj¹ího výzkumu je úèinnost in vitro okolo 40%. Tato metoda je v¹ak posledním pøínosem pro páry, které neúspì¹nì ¾ádají o dítì.