Hospodaoskeho rozvoje vojvodstvi

Podnikatelé, kteøí plánují prodej ve své oblasti, jsou povinni jej registrovat, tak¾e jsou povinni mít registraèní pokladnu. U ostatních jmen se èástka, ze které se objevuje povinnost registrovat prodej pomocí daòové pokladny nebo fiskální tiskárny, dnes rovná 20 000 PLN. Na trhu jsou k dispozici dva typy záznamových zaøízení.

Pøistupujeme k èástkám a fiskálním tiskárnám. V dùle¾ité fázi oka mohou dìlat témìø identicky. Nejprve se li¹í tím, ¾e nákup pokladny novitus bono je levnìj¹í, proto¾e nemusí být pøipojen k poèítaèi. Fiskální tiskárna s pou¾itím speciálního softwaru pracuje s poèítaèem, musí k nìmu být pøipojena, napø. Pøes USB konektor. Pøíjem z fiskální tiskárny, proto¾e se neli¹í od pøíjmù pokladny a má skuteènì doklad o koupi. V pøípadì tiskáren je rozdìlen pouze zpùsob archivace prodeje. Namísto druhého válce mají tiskárny speciální pamì»ové karty zabudované pro sbìr dat. Kombinací fiskální tiskárny s poèítaèem mù¾ete vyu¾ít øadu u¾iteèných funkcí, jako je péèe o prodej, generování zpráv, pøíprava prohlá¹ení, jako jsou produkty s nízkou rotací nebo velcí prodejci. Je také mo¾né ovládat jednotlivé pokladny, urèit jejich úèinnost nebo èistotu a jistotu.Ka¾dá úètenka z fiskální tiskárny by mìla mít specifické instituce, NIP, èíslo pøíjmu, seznam èlánkù s DPH, prodejní hodnotou, datem, & nbsp; èíslo pokladníka a jedineèné registraèní èíslo.V bì¾ných mìsících se samozøejmì pøíjmy vztahují na v¹echny na¹e loterie. Pokud pøedtím, ne¾ v¹echny dùkazy o nákupu v¾dy jednal od prodejcù, nyní ka¾dý, kdo se podílí na losování a sny o vítìzství, úzkostlivì dìlá a pí¹e své pøíjmy v plánu. Sociální kampaò jistì dosáhne zamý¹leného zisku a bude ¾ít, pokud z toho nebude u¾iteèný zvyk udr¾et si pøíjem.