Hotelova gastronomie

Pojem "kouèování" vyvinutý z anglického jazyka (význam kouèování je interaktivní vzdìlávací procesová spoleènost, která provádí prostøednictvím technik souvisejících s psychologickými vìdami. Jedná se tedy o typ vzdìlávání zamìstnancù, který spoèívá ve vytváøení rozhodovacího procesu v oblasti uspokojování jejich profesních zále¾itostí, který pomáhá jednotlivcùm nebo úøadùm urychlit tempo rùstu a umo¾òuje spoleènosti zlep¹ovat své èinnosti. & Nbsp; napø. v systému s jejich podnikáním, profesním rozvojem a analyzují otázky týkající se mezilidských vztahù s ostatními lidmi.

Profesionální kouèování umo¾òuje klientùm chytøej¹í rozhodování, plnìj¹í vyu¾ití jejich reálných predispozic, definování jejich projektù a zamìøení na optimalizaci aktivit zamìøených na jejich dosa¾ení. Kouèování je proces sebezdokonalování, jeho¾ nejdùle¾itìj¹ím cílem je zlep¹it sebevìdomí klienta a ukázat podporu pøi volném provedení zamý¹lených zmìn na základì jeho osobních názorù a intelektuálních zdrojù. Dal¹í èásti dùle¾ité pro ¹kolení zamìstnancù ve struktuøe kouèování jsou:

kouèování je zcela dobrovolné;trenér nemá právo zadávat klientovi ¾ádné smìrnice;neuèí lidi, zlep¹uje je pouze v prùbìhu ètení;je strukturován na základì otázek a stimuluje my¹lení;musí existovat atmosféra respektu a pøijetí názorù klienta;konec je spu¹tìn, aby do¹lo k vìdomým zmìnám.