It system scm

Prostøednictvím stále se uèící globalizace a doprovodné internacionalizace v¹ech projevù sociální existence se vrací k potøebì pøizpùsobit jednotlivé materiály místním trhùm, na kterých vytváøejí nabízené ¾ivoty. Tyto implementace zaèínají v malých èástech prùmyslu, ale zejména v odvìtví a IT komponent. V úspìchu mnoha technologických produktù je tato úprava zalo¾ena na umístìní softwaru.

Jedná se o soubor èinností, které jsou pova¾ovány za úkol pøizpùsobit konkrétní materiál specifikùm daného trhu. V první øadì vychází ze spu¹tìní tzv. Lokální verze softwaru pøekládáním v¹ech frází a dodateènou konstrukcí samostatné dokumentace, a to pouze pro nìkterou zemi. Spolu s obvyklými pøekladatelskými procesy je èasto nutné zavést vlastní metrické a datové systémy, které budou v souladu se souèasnými základy daného trhu.Proces, který je èasto popsán symbolem L10n, se stále vztahuje na tvorbu samostatné verze webové stránky dané slu¾by, aby se tak roz¹íøila její obliba u obèanù jiných zemí. Tato práce je velmi potøebná, zejména v prùbìhu známého vystupování na jednotlivých trzích. Aby zùstali zodpovìdní za dobré a odpovìdné, musí brát v úvahu øadu faktorù, mezi nì¾ patøí mimo jiné jednotlivé fráze pou¾ívané v konkrétní zemi a dokonce i vybrané dialekty. Øádnì vedené postupy nejen zvý¹í dostupnost slu¾by, ale vytvoøí také pøíznivý vzhled pro danou spoleènost.