Kadeonik

Moje sestra má ráda hrát s vlasy, mù¾ete ji moèit póry, zatímco si je chtìjí napsat. Podílí se na to tak, ¾e celý vypadal jako já potøebují krásnì ohebnou jeden mù¾e zlep¹it nìkolikrát po celou dobu ne ulo¾ení vlasové úklony nebo pøezky není zapojen. Velice hodnotí ¹kolní produkci a realizuje je. Její nová role Ksi±¿niczki smích existovaly, ale potøebuje dokonalý a originální úèes a ¹aty. V první øadì moji matka spletla spoustu copánkù s pásky, které byly k nim pøipojeny. Po chvilce tento nádherný jedenáctiletý mu¾ øekl ne, ne, ne jednou znovu. Bude to hezèí vypadat v kudrnaté vlasy .... tak to zaèalo. Hodinu pøetaktování také jejich modelování. Vypadala jako aristokratická jako velká princezna. A kdy¾ zùstane s princeznami, zmìnila my¹lenku pomìrnì rychle. Nezapoèítává se na skuteènost, ¾e od zaèátku pøípravy na podívanou to bylo více ne¾ dvì hodiny. Najednou ... úplnì zmìnila koncept a ve svém projevu se objevilo nìkolik vìcí: "Ne, to se mi nelíbí, v princeznì si nic nepamatuji, jaká je její panna." Poprosila se o nový úèes, pøipravila si vlasy do role plné koky. Jak jsem psal døíve, proto¾e ji¾ máme praxi pøi provádìní jejích vlasù pak zcela pøe¹el k nám na poslední nejrychleji. Její matka byla na jedné stranì schopna dal¹ích dvacet minut.