Kontejner pro salatku

Cílové dávkovaèe jsou snadno pou¾itelná zaøízení. Ve vztazích od tvaru a pøírody lze urèit, ¾e produkují rùzné úkoly.

Mobilní dávkovaè je navr¾en tak, aby peèlivì utìsòoval prachové nádr¾e, které se pod tlakem li¹í od atmosférického tlaku. Díky tìmto zaøízením je mo¾né vyprázdnit nádr¾e bez nutnosti dekompenzace. Teplota prachu nemù¾e existovat více ne¾ 200 stupòù Celsia a pravdìpodobnì nebude projevem agresivity prachu.

Princip fungování cílového dávkovacího zaøízení je pomìrnì jednoduchý. Prach z nádr¾e pøejde do dávkovaèe pøes vstup. Potom je zvednut v buòkách s køídly hnacího bubnu.

Cílové dávkovací stroje uvádìjí, ¾e volnì a jemnì zrnité materiály jsou vydávány v kontinuálním typu. Budou proto zvlá¹tì obilí kostel, mléko, koøení, nové koøení, pepø, cukr, kasein, sùl, prachový filtr apod. Zásobníky nacházejí pou¾ití pro jakýkoli krok provedení také, jako pùsobením technologických balicích linek výrobkù v oblasti vá¾ení a dávkování a pneumatická doprava.

Obvykle se pou¾ívají a pou¾ívají jako tzv splachovaèe vypínají pracovní koule rùzných tlakù. Je dùle¾ité je vytvoøit, napø. Na výpusti cyklónu, z prachového filtru nebo su¹ièky. Najdou a pou¾ívají pøi vyprazdòování nádr¾í.

Nápoje ze skuteèností zaøízení mobilních výdejních stojanù mohou být vybaveny elektrickou skøíní s mìnièem. Díky tomu mù¾ete pomalu upravovat úèinnost dávkovaèe podle va¹ich osobních potøeb. Dávkovaèe splòují v¹echny hygienické normy a bezpeènostní normy stanovené zákonem.