Mikroskop 2000x

Je pro nás tì¾ké si pøedstavit nový prùmysl bez v¹udypøítomného pou¾ívání strojù, které usnadòují a mìní lidskou práci. V¹echny druhy výrobních prací vy¾adují specializované technologie, které jsou nespolehlivé a neúspì¹né. Aby se zabránilo negativním dopadùm závady na v¹echny výrobní procesy, doporuèuje se pou¾ít ochranná opatøení, jako jsou prasklé kotouèe, tj. Prasklé kotouèe.

Tyto malé èásti hrají mimoøádnì dùle¾itou funkci v pøípadì nekontrolovaného zvý¹ení tlaku v pøípadì poruchy. Jejich vhodné kroky vám umo¾òují nasmìrovat nadmìrný tlak na toto místo, co¾ zabraòuje vá¾nému po¹kození systému. V závislosti na tom, zda jsou dla¾dice vyrobeny v kapalinách, tj. V plynech, sdílejí tvar a zpùsob pou¾ité technologie. Základní typ tìchto bezpeènostních prvkù má malé øezy, díky kterým se po pøekroèení urèitého poètu tlakù média, ve kterém se nachází, rozbije. Technologicky vyspìlej¹í dla¾dice jsou vytvoøeny pomocí laseru a v blízké struktuøe jsou jen minimální nedostatky, co¾ umo¾òuje pøístup k hlavì. Desky mají podobnou funkci jako pojistné ventily, ale rozdíl mezi obìma typy ochrany spoèívá v tom, ¾e první z nich chce po poru¹e v¾dy vymìnit. Jejich pøirozená forma je v¹ak èiní levnìj¹í ne¾ ventily. Bezpeènostní deska, která ¾ije také spolu s ventilem. V tomto pøípadì se oba prvky vzájemnì doplòují. Úloha desky stojí za ventil proti infekci a korozi a ventil chrání v pøípadì poruchy. Charakteristickým rysem tohoto pøístupu je zpùsob pou¾ití ventilu s nìkolika hor¹ími technickými a materiálovými parametry, za které budeme platit levnìji ne¾ v pøípadì nákupu ventilu pro samostatnou práci. Výbìr vhodného øe¹ení by mìl být v¾dy závislý na stranì daného stroje.