Nejvy ich tajnych platebnich metod

Provoz restaurace je hodnì úsilí na mnoha stránkách. V¹e zaèíná výbìrem dobrého místa, kde bude na¹e restaurace umístìna. Musí si vybrat správné místo a splnit øadu hygienických po¾adavkù. Pak musíte zajistit, aby byly va¹e prostory øádnì vybaveny.

Nejde jen o nákup nábytku pro nìj, ale pøedev¹ím o velkou hodnotu vybavení pro catering. Tak¾e ne v¹echno. Je¹tì více restaurátorù èerpá z omezeného softwaru, který se zabývá zlep¹ováním kvality poskytovaných slu¾eb. Nový stravovací systém je schopen integrovat v¹echna IT zaøízení doma tak, aby mohli spolupracovat. Výhodou tohoto výstupu je usnadnit práci zamìstnancùm. Systémy tohoto typu mohou øe¹it mnoho problémù, které mohou ovlivnit pamì» restaurace. S nápojem je na vy¾ádání pøíli¹ dlouhá poptávka pro klienty. Je pravdìpodobné, ¾e to pøijde, jak to bude pro mnoho najednou. Systém IT nám poskytne kontrolu nad stávajícím pøípadem tak, aby ka¾dý zákazník obdr¾el objednávku co nejdøíve. Øe¹ení pro gastronomii jsou také dal¹í výhodou, zejména z pohledu zákazníka - jsou schopny zvládnout nové zpùsoby placení. Kromì toho spolupracují s fiskálními tiskárnami, co¾ výraznì urychluje slu¾by zákazníkùm. Za zmínku stojí díky pou¾ití technologie Bluetooth mo¾nost bezdrátového tisku faktur. Dal¹í funkcí je mo¾nost vystavovat faktury a zasílat je e-mailem. Inovaèní IT øe¹ení se nemusí týkat pouze restaurací. Za¾ijí se dobøe v zmrzlinárnách, cukráøských výrobnách, pizzeriích nebo dokonce v potravináøských vozech. Jejich správným úèelem je vytvoøit vìt¹í a lehèí zákaznický servis.