Ochrana uzemnini

Úkolem elektrostatického uzemnìní je omezení rizika výbuchu hoølavých látek na konci elektrostatické jiskry. Nejèastìji se vyskytuje v oblasti dopravy a zpracování hoølavých plynù, prá¹kù a kapalin.

Elektrostatické uzemnìní mù¾e pou¾ít nový formuláø. Mezi nejoblíbenìj¹í a ponìkud slo¾ité modely provedení zemnící svorku a kabel. Rozvinutìj¹ích a sofistikovaná technologie jsou vybaveny stav tìla chránit zemi, tak, ¾e je pøijatelné dávkování nebo pro pøepravu produktu zùstává v zemi zapojen pøísné zpùsobem.

Elektrostatické uzemnìní je nejèastìji u¾iteèné pøi nakládání nebo vykládání ¾eleznièních cisteren, silnièních nádr¾í, sudù, tzv. big-bagy nebo prvky procesních instalací.

V produktu plnìní nebo vyprazdòování nádr¾í s jiným obsahem (napø. Zásobníky s prá¹kem, granulemi, kapalinami mohou vznikat nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdroj jejich postavení jistì existuje vedle míchání, èerpání nebo rozpra¹ování hoølavých látek. Elektrické náboje vznikají kontaktováním nebo zmìnou jednotlivých èástic. Mno¾ství elektrického náboje bude záviset na elektrostatických vlastnostech povrchù, které jsou ve vzájemném kontaktu. V dùsledku pøímého a náhlého kontaktu se zemí nebo nenabitým cílem mù¾e být vytvoøen krátký proudový puls, který bude èitelný pro jiskru.Nedostatek pozornosti k jiskrovému výboji mù¾e zpùsobit vznícení smìsi plynu a vzduchu, co¾ znamená výbuch nebo nebezpeèný výbuch. Elektrostatické uzemnìní eliminuje nebezpeèí výbuchu v dùsledku øízeného vypou¹tìní elektrostatických nábojù.