Osvobozeni od platby registraeni pokladny na ueet

Navzdory tomu, ¾e potøeba mít novitus deon pokladny v obchodní realizaci získává stále více podnikatelù, je stále mo¾né, v souladu s platnými ustanoveními, pøevzít tuto odpovìdnost.

Ztráta poskytnutá této výjimce se mù¾e týkat asi 100 000 polských daòových poplatníkù. Od 1. bøezna 2015 platí povinnost pou¾ívat tato zaøízení mimo jiné i pro poplatníky poskytující slu¾by z oblasti opravy motorù, kadeønictví, kosmetiky, potravináøských slu¾eb, právních slu¾eb, daòového poradenství a lékaøù. A kdo vlastnì nemusí poèítat pokladnu? Mimo jiné se zajímají o výjimky pro konkrétní èinnosti. Daòovník, který vykonává èinnosti osvobozené od subjektu, je nemusí vidìt v pokladnì. Kdo nechce registrovat pokladnu: poskytování slu¾eb nebo slu¾eb v oblasti vysílacích slu¾eb, internetových slu¾eb, slu¾eb spojených se zemìdìlstvím, chovu a ¹lechtìní zvíøat, elektøiny, páry, plynných paliv, vody v pøirozené kvalitì, slu¾eb spojených se sbìrem odpadù jiných ne¾ slu¾by související se sbìrem nebezpeèných odpadù, slu¾by související s nakládáním s odpady, slu¾by související s nakládáním s nebezpeènými odpady, slu¾by související s likvidací radioaktivních odpadù, ¾eleznièní, veøejná a pøímìstská doprava, po¹tovní a kurýrní slu¾by, ubytovací slu¾by, slu¾by poskytované hotely , motely a penziony, telekomunikaèní slu¾by, elektronické slu¾by, ekonomické a poji¹»ovací slu¾by, pronájem a správa nemovitostí, slu¾by související s prùbìhem trhu s nemovitostmi, notáøské èinnosti, slu¾by spojené s údr¾bou objednávek, slu¾by veøejná správa, archivní slu¾by, èlenské organizace, slu¾by nabízené spoleènostmi a extrateritoriální systémy.

Daòoví poplatníci, kteøí vykonávají vý¹e uvedené polo¾ky, mohou stále po¾ívat výjimky z pøedmìtu. K této fotografii nále¾í forma prodeje daòového poplatníka. Pokud návratnost uvedených funkcí pøesáhla 80% celkového obratu v pøedchozím roce, mù¾e mít poplatník finanèní úlevu pro celý prodej.