Poedpisy pro registraeni pokladny 2014

Zavedením nových restriktivních po¾adavkù na registraèní pokladny jsou malé podniky povinny je poskytovat. Ka¾dá spoleènost, její¾ roèní pøíjem pøesahuje 20 000 Úèelem PLN je povinnost registrace na daòovém zaøízení.

V pøípadì, ¾e zapoèatá èinnost zùstane v poøadí roku, je penì¾ní limit, na který je vedena evidence vedena prostøednictvím registraèní pokladny, vypoèítán v pomìru k rozsahu práce provádìné v prùbìhu roku.V klubu s touto skupinou støedních kanceláøí je nucen pou¾ívat pokladny. V takových pøípadech obvykle není výhodné kupovat velké, slo¾ité registraèní pokladny, proto¾e majitelé tìchto spoleèností v ka¾dém pøípadì hledají úspory. Fiskální pokladny nejlevnìj¹ích spoleèností nabízejí zaøízení urèená zejména mladým podnikatelùm. V souèasné dobì musí podnikatel projít na výzkum, co po¾aduje od finanèní instituce a za jakých podmínek bude registraèní pokladna pou¾ita. Nabídka tìchto èástek je dokonce velká. Majitel spoleènosti má co po¾ádat. Tyto registraèní pokladny mají malou funkci a o nìco ménì funkènosti. Ceny se pohybují od nìkolika set zlotých do jednoho a pùl tisíce. Zodpovídá za pøenosné námìstí penì¾ního trhu, které mù¾e být zavedeno v podmínkách prodeje ve volném prostoru, kde se prodávající musí neustále pohybovat, koneckoncù jsou zde i ty, které jsou vyrobeny na konci pou¾ití v místech, kde lze takové mno¾ství nastavit. V pøíkladu tìchto èísel výrobce èasto udává správnou teplotu, ve které mù¾e mno¾ství pracovat, proto¾e nemù¾e být v¾dy zpracováván pøi extrémnì intenzivních teplotách. Také tyto pokladny mají vodotìsné klávesnice v pøípadì de¹tì.

Pokladna urèená pro prùmìrné podnikatele má malý potenciál. Stejnì jako v¹ichni pokladníci vytváøí duplikát úètenek, který by mìl být odebrán u depozitáøe u daòového úøadu. V pøípadì nejni¾¹ích hodnot je elektronická kopie bì¾nì spojena, tak¾e velikost pokladny je kompaktní. Ve více souètech je také mo¾né vytisknout duplikát na jiný papír.

V takových registraèních pokladnách jsou funkèní tlaèítka také mo¾nost ulo¾ení základny zbo¾í. Tyto extrémnì slo¾ité pokladny mohou být spojeny s poèítaèem, pøipojeny èteèky èárových kódù nebo elektronické váhy. Existuje také mo¾nost integrace pokladny s platebním terminálem. Díky v¹em tìmto mo¾nostem si i støednì velké firmy mohou pohodlnì vést záznamy o prodeji.