Poijmy z prace anglickeho poekladatele

Tlumoèník je osoba s filologickým vzdìláním, která díky znalostem dvou jazykù, která je tam a tam, mù¾e pøekládat ústní nebo psaný text ze zdrojového jazyka do cílového jazyka. Pøekladatelský proces vy¾aduje nejen schopnost porozumìní a umìní textu, ale také schopnost komunikativního artikulace jeho pøíbìhù v pùvodním jazyce. Tedy, kromì jazykových kompetencí, je tlumoèník s dobøe orientovanou domácí specializací jak dostupnost ¹irokých znalostí, tak schopnost rychle absorbovat a pøipravovat reklamy. Kromì vysokých vìcných kompetencí musí pøekladatel také vzbudit dùvìru na obou stranách komunikace.

Tlumoèníci usnadòují komunikaciTlumoèníci vznikají pøi komunikaci prostøednictvím pøekladu mluveného nebo psaného jazyka, co¾ umo¾òuje konverzaci mezi dvìma partnery, kteøí nemohou konverzovat v posledním jazyce. Mezi pøekladatelskými pøekladatelskými slu¾bami v hlavním mìstì je tlumoèení simultánní a konsekutivní. Simultánnost, to je pochopení prùbì¾nì bez pøedem pøipraveného textu, který se hraje spolu s pozorností, kterou vìnuje øeèník. Velká setkání a konference jsou nejbì¾nìj¹í situací, kdy se hraje simultánní tlumoèení. Tlumoèník ¾ije ve zvukotìsné kabinì, kde naslouchá øeèi mluvèího prostøednictvím sluchátek a zároveò vytváøí pøeklad, který úèastníci akce poslouchají pøes sluchátka.

https://ling-flu.eu/cz/

Konsekutivní tlumoèení ménì známéKonsekutivní tlumoèník má nìco jednodu¹¹ího, proto¾e si v¹imne øeèi s pou¾itím speciálního záznamového systému a teprve pak dává reproduktoru slova øeèníka v cílovém jazyce. Jednou tam byl druh ústního pøekladu. Nyní je cesta nahrazována simultánními pøeklady, které se díky pokroku technologie stávají stále èastìj¹ími. Konsekutivní tlumoèení je také zobrazeno, nezapomeòte, proto¾e vzhledem k vydání v kurzu, který je nutný k poznámce na øeè, je pøehrávání textu jiného ve stylu cíle del¹í. Interpersonální funkce potøebné v kanceláøi tlumoèníka jsou dobrá pamì», vynikající schopnost soustøedit se a schopnost pracovat pod tlakem.