Povinnost registraenich pokladen pro lekaoe

Spravujeme obchod, ve kterém je obrat zaznamenán pomocí pokladny. Velmi èasto zákazníci chtìjí zaplatit za zakoupené zbo¾í v cizí mìnì, obvykle v eurech. Je mo¾né se zaregistrovat na pokladnì v jiné mìnì?

Stìhování s umìním. 111 par. 3a odst. 1 zákona o DPH, evidenci pomocí registraèních pokladen, daòoví poplatníci z DPH jsou povinni vyhotovit výtisk daòové doklady nebo faktury z ve¹kerého prodeje, stejnì jako spravovat ti¹tìný dokument zákazníkovi.

V § 10 odst. 1 bod 14 naøízení o technických podmínkách, stejnì jako v § 8 odst. 1 bod 14 naøízení o pokladnách, který zpùsobuje informace, které by mìly být obdr¾eny z daòového dokladu, musíme nutnì znamenat mìnu, ve které je prodej zapsán, pøinejmen¹ím za celou hrubou èástku prodeje.

Hlavní kritéria a technické podmínky, které musí být v pokladnách splnìny, jsou uvedeny v èlánku 2 naøízení o technických podmínkách.

Ano, ve vìdì § 14 odst. 1 tohoto zákona, program pro prodej v obchodì by mìl zahrnovat Funkce: umo¾òuje zavedení daòové poplatníky pøejmenování mìnu, ve které by mìl zaznamenat zásob prodej nebo jeho zástupce, a programování a dopøedu zmìnu zavedením okam¾iky èasu a zmìny; ¹etøí èas a ukládání èas zaèít vedení záznamù o prodeji ve druhé mìnì, v myslích fiskální a také konverzi souètu vý¹e hrubých tr¾eb za cizí mìnu, s výsledkem pøemìny v nákladech a pøedlo¾ení platbu musí být uzavøen z dùvodu daòové fiskálního loga s logem datových jednotek ; pøemìna musí být postaveny s pøesností ne ménì ne¾ ¹est desetinných míst, a výsledek pøevodu musí být zaokrouhlena na dvì desetinná místa.

Také k oznaèení zkratky názvù cizích mìn se pou¾ívají oznaèení pou¾ívaná národní bankou Polska.

Pokud tedy daòový poplatník bude prodávat èlánky o situaci spotøebitelù, kteøí platí hodnotu v cizích mìnách, musí v zásadì mít daòový registraèní pokladny, uspoøádané v hodnotì, která umo¾ní pøepoèet smìnných kurzù.

Ze situace, která byla prezentována v dané události, lze konstatovat, ¾e platba za zakoupené produkty se ¾iví v eurech v dobì, kdy bude hodnota smluv prezentována v zlotých. Pøedpisy, které se zabývají DPH, neupravují otázku, na jaký smìnný kurz musíme odpovídat za konverzi zlotého na euro.