Povinnosti inspektora prace

V polských mo¾nostech se uva¾ují pouze úèinná a technologicky silná zaøízení, vèetnì vysavaèù atex nebo centrálních prùmyslových vysavaèù vyrábìných spoleènì s radou atex. V první øadì je zde zaji¹tìna bezpeènost pøi práci, ochrana polohy a funkènost slu¾by. Nejvy¹¹ího výkonu sání a filtrace bylo dosa¾eno pou¾itím vysoce kvalitních komponent, technicky zlep¹ilo konstrukci a udr¾itelný rùst v oddìlení filtrace, vakuu a filtru.

Ve svém velkém sortimentu najdete nejen malé prùmyslové vysavaèe, ale také specializované a velmi výhodné stroje na tøísky a kapaliny, jako¾ i agregáty typu S, které jsou kombinací prùmyslových vysavaèù a vakuových dopravníkù.

Odpra¹ování, vysávání, vakuové èi¹tìní a vakuový transport, udr¾ování sacího agregátu od 3 do 300 kW, s filtraèním organismem v¹ech velikostí a v¹emi prvky, které rozdìlují prach.

Stacionární sací jednotky nasávají v¹echny neèistoty zabudovanými vysávacími zaøízeními a ukládají je do druhých nádr¾í nebo transportních zaøízení. Masovì vyrábìné faktory jsou pøizpùsobeny jednotlivým zále¾itostem.

Jsme pøedchùdci v oblasti inovativních mobilních sacích jednotek. Agregáty jsou také namontovány na pøívìsech nebo nákladních automobilech a jsou ideálním zaøízením pro psaní pracovních míst pro spoleènosti, které nabízejí úklidové slu¾by pro prùmyslové podniky. Tato zaøízení se pou¾ívají k nasávání vìt¹ího mno¾ství suchého produktu ze ¹irokých prostor. Byly pøipraveny dle ADR s výbu¹ným provedením dle ATEX.

Navrhujeme, vyrábíme, montujeme zaøízení a odpra¹ovací zaøízení. Vyrábíme instalace pro odpra¹ovací stroje, montá¾ní celky a zaøízení v prùmyslových odvìtvích. Navrhujeme a hledáme a instalujeme výbu¹né prachy.