Prace nimecky elektrikao 2015

Mnoho lidí si neuvìdomuje, ¾e práce elektrikáøe je nebezpeèná a obtí¾nìj¹í. Z tìchto typù závisí bezpeènost mnoha u¾ivatelù veøejných budov a úøadù práce.

Pøíslu¹né dokumentyV¾dy pøedtím, ne¾ zaènete pracovat, byste mìli vytvoøit dokumenty, ve kterých je snadné zjistit, jaký typ zabezpeèení potøebujete. Doká¾eme vás pøesvìdèit, ¾e jako bezpeènostní volba vstupuje do zabezpeèení u¾ívání dané budovy.

Tak jak to vypadáOsoby provádìjící výbìr zabezpeèení musí provádìt tabulky, do kterých budou zahrnuty následující informace:- výbìr kabelù a zabezpeèení a v nìm:puncovní síla,* úèiník,* výpoèet proudu,* zvolený typ zabezpeèení,* typ vybraného kabelu,* dlouhodobá nosnost kabelu (obvykle podle údajù výrobce,- pokles napìtí (v tomto, mimo jiné, takové pocity jako: délka vedení, procentuální pokles napìtí,- a automatické vypnutí (a v nìm informace jako: zkratový proud, impedance zkratové smyèky.Jedním slovem, v¹echny nejdùle¾itìj¹í rady týkající se výbìru bezpeènosti by mìly být nalezeny v novinách.

Dùle¾itá otázkaJe velmi dùle¾ité zahrnout v¹echny nejdùle¾itìj¹í informace, proto¾e v pøípadì jakýchkoli problémù obvykle máme mo¾nost vyu¾ít data, která jste døíve poskytli. V úspìchu jiných typù budov je jisté, ¾e tyto úèty stojí za svou váhu ve zlatì.

Informace jsou cestouOsoba, která takové texty organizuje, by mìla mít dobré znalosti. Pouze v dne¹ní radì má mo¾nost vytváøet texty a schvalovat je svým jménem. V dal¹ím pøíkladu jsou takové akce protiprávní. Stojí za to zkontrolovat papíry osob doporuèujících výbìr zabezpeèení v budovách, do kterých budou mít zamìstnanci pøístup.