Program pro ukladani dat

V¹ichni jsme, nebo alespoò si musíme pamatovat, uvìdomìní si velkého mno¾ství poèítaèù v ka¾dodenní údr¾bì ka¾dého èlena západní civilizace. Jsou prakticky v¹udypøítomné, co¾ na jedné stranì mù¾e naznaèovat závislost na¹eho druhu na technologii, kterou vytvoøili, a od druhého pak uèinit obrovský krok, pokud jde o kvalitu a mno¾ství psaných èlánkù.

Na nìjaký èas existují je¹tì více nápadù a aplikací napsaných pod vlivem impulsu, které jsou bì¾nì zdarma a jsou velmi u¾iteèné pro jednoduché èinnosti.Nápoj mezi takovými digitálními lidmi je projekt skladování, jeho¾ hodnota je slu¾ba zamìstnancùm v dokumentaci k inventáøi a evidenci obratu zbo¾í nebo jeho spotøeby v závislosti na druhu skladovaných produktù. V posledním dokumentu budeme uva¾ovat, jaké po¾adavky by tento program musel splnit, aby nám byl u¾iteèný.Nejprve by mìl mít maximální intuitivní a otevøené rozhraní, které nebrání ani u¾ivatelùm, kteøí jsou pøesnými laicemi poèítaèe. V¹echny funkce softwaru by mìly být dùkladnì a jasnì vysvìtleny, není pochyb o tom, ¾e jejich role bude nejistá. Tento konec v úloze snadného provozu.Jak by mìl být tento software? Jeho hodnota by byla jistì spojit údaje o materiálech dùle¾itých ve skladu a pøiøadit je k normálním kategoriím. Program by mìl být vybaven pøípustnými hodnotami pro pøípravu pøíslu¹ných výpoètù pro bod hmotnosti, velikosti nebo ceny jednotlivých produktù a pro budoucí hodnoty, které by byly pro nì èasté. Nepochybnì by bylo hezké vidìt tøídìní textových dat.Jako nový pøehrady na potøeby obecného schopnost snadno pøená¹et data prostøednictvím e-mailu, nebo roztrhl je na flash disk. Je pøítomen, bude mít zásadní význam, ¾e spoleènost je obvykle hodnì èasopisù a celé zaøízení by bylo v¹eobecné poji¹tìní kontakt ka¾dého z nich s daty bází.Vìøím, ¾e tento dokument byl vhodný pro ka¾dého, kdo chtìl vìdìt, jaký by mìl být program úlo¾i¹tì.