Prohla eni o shodi

ES prohlá¹ení o shodì je pak písemným prohlá¹ením výrobce (nebo povìøeným zástupcem, ¾e jeho práce je v souladu s doporuèeními Evropské unie. Toto prohlá¹ení musí obsahovat jeden nebo více produktù, které jsou zøetelnì identifikovány pomocí názvu výrobku nebo kódu nebo mají svùj vlastní jedineèný odkaz. Výrobce musí výrobek podrobit analýzám a provést zmìny nutné pro uplatnìní po¾adavkù smìrnic.

Atlant gelAtlant gel Nejúčinnější gel pro intenzivní a dlouhý sex

Pøed vydáním prohlá¹ení o shodì musí být výrobky podrobeny postupùm posuzování shody a pokud je to zapotøebí (proto¾e pochází ze zvlá¹tních ustanovení, tyto materiály vy¾adují dobré osvìdèení. Postup posuzování shody se provádí provádìním konkrétních sekvencí akcí. Existují ve skuteènosti stejné moduly a jsou obvykle nazývány velkými písmeny. Výbìr této sekvence závisí na výrobci, který se pravdìpodobnì nachází na základì na¹í spokojenosti s údaji uvedenými ve smìrnici a zajímavých pro konkrétní produkt. U nekomplikovaných produktù mù¾e být sekvence slo¾ena pouze z jednoho prvku (napø. Modulu A a u pokroèilej¹ích materiálù jsou to postupy (napø. V pøípadì elektromìrù mù¾e výrobce zvolit moduly B + D, B + F nebo H1 . Následuje prùbìh a výsledky úkolù. Výrobce dodává s materiály, které prohlá¹ení o shodì CE bere. Velká poznámka v kombinaci s prohlá¹ením o shodì výrobce pochází z aktuálního stavu, ¾e se pøedpokládá, ¾e výrobek, pro který byla dokumentace vyrobena, splòuje v¹echna základní pøání a je vybrána podle platných pøedpisù.ES prohlá¹ení o shodì by mìlo obsahovat následující informace podle následujícího vzoru (spoleènì s vyhlá¹kou ministra infrastruktury ze dne 11. srpna 2004 v historii metod prohlá¹ení o shodì stavebních výrobkù a zpùsobu jejich oznaèování znaèkou stavby:1. Jedineèný identifikátor produktu - èíslo XXXX2. Spoleènost a adresa výrobce - a pokud je po¾adována, pak více z jejího evropského zplnomocnìného zástupce3. Toto prohlá¹ení o shodì se ztrácí pod celkovou odpovìdností výrobce (nebo dodavatele4. Co pøedstavuje materiál prohlá¹ení - identifikátor produktu, který umo¾ní v pøípadì potøeby reprodukci jeho historie - pøipojit fotografii5. Pøedmìt vý¹e uvedeného prohlá¹ení je shodný s dobrou právní úpravou Spoleèenství (seznam6. Odkazy na specifikace nebo odkazy na harmonizovaná pravidla - na které se prohlá¹ení pou¾ívá7. V záva¾ných pøípadech byste mìli zahrnout údaje o oznámené spoleènosti, která zasáhla, a vydala certifikát8. Dal¹í dodateèné informace, napøíklad: jménem kterého byl podepsán název, datum a místo vydání, místo, jméno a podpis.Po vydání prohlá¹ení o shodì mù¾e být výrobek opatøen znaèkou CE. Pøítomnost tohoto oznaèení na obalu výrobku uvádí, ¾e plní vùli smìrnic Evropské unie. Øíkají úkoly spojené s ochranou zdraví a ¾ivotního prostøedí, bezpeèné pou¾ívání, a také specifikují nebezpeèí, které by mìl výrobce vylouèit. Pokud výrobek podléhá posouzení shody, ale nemá prohlá¹ení o shodì, nemù¾e se k nákupu dostat nebo být pøelo¾en do polí Evropské unie. Prohlá¹ení je utajeno výrobcem nebo v pøípadì, ¾e se nachází mimo Evropskou unii - jeho evropským zplnomocnìným zástupcem.