Sen pracovniho cestovniho ruchu

Mnoho rolí v dìtství sní o výkonu rùzných profesí. Nìkdy se dokonce i tato pøání splní. Kdo dìlají dìti nejèastìji, kdy¾ vyrostou? No, více ne¾ jeden malý chlapec chce stát se hasièem nebo policistou. Nìkteøí sní o existenci vojáka. Velmi populární veterináø je veterináø v Krakovì. A co dívky? Dívky se tradiènì rozhodly být modely, hereèky a zpìváky.

Nejoblíbenìj¹í soutì¾Stojí za zmínku, ¾e je¹tì více populární mno¾ství dìtí sní o tom, ¾e se stane celebritou. To je kvùli popularitì jiného typu talentové show. Nìkteré dìti samozøejmì potøebují být specialisty nebo právníci. Rodièe navrhují tyto my¹lenky sami. Urèitì nemá mnoho dìtí sen o práci v supermarketu nebo na staveni¹ti. Nebo je to v aktuálním objektu jiného? Se zárukou ne. Dìtství je pøímé kouzlo. Malé dìti si nemyslí, zda chtìjí být pøipraveny, nebo ne. Malá holèièka se sama sebe nezpochybòuje: Jsem docela dost, abych se stala modelem nebo jsem koneènì schopen se stát lékaøem. V poètu, jak vyrùstáme, zaèneme myslet mnohem více reálné a fantazie na¹ich dìtí pùjdou do zapomnìní. Pøesto musíme pøipustit, ¾e to není v¾dy zøejmé. Je to proto, ¾e lidé, kteøí dìlali své dìtské sny, sestupují. Mnoho scénických hvìzd vede k dùkazu, ¾e ve vìku ètyø let zpívali na "lanový mikrofon". Byli tak odhodlaní, ¾e v posledních letech rodièe táhli jinou cestu k odlévání. A v zemi se jim podaøilo dosáhnout úspìchu. Takové pøíbìhy nejsou neobvyklé. A nechte je co nejvíce. Tak¾e tam bude spousta ¹»astných dospìlých.