Triton prumyslovy vysavae

Systém vakuového vytápìní se stává extrémnì dostupným. Od normy je dána v novì vytvoøených objektech, ale také se sni¾uje na skuteènost, ¾e provedená je ji¾ existující. Pouze v tìchto ostatních domech je jeho instalace více peèlivìj¹í a elegantnìj¹í.

MaxiSize

Co se dìje s tím, ¾e vakuové vytápìní je efektivnìj¹í pøi tradièním vysávání? Nyní, v rámci úspìchu tradièních vysavaèù, se ne v¾dy zbavíme v¹ech neèistot. V¹e závisí na kvalitì vysavaèe, nicménì se èasto stává, ¾e filtr nemù¾e zastavit ve¹kerý prach. Tento vysavaè je stále docela hluèný. Centrální vysavaè nevyfukuje nasávaný vzduch, není ¾ádný filtr, který jako souèást vysavaèe není 100% úèinný. Nevytváøí hluk, proto¾e motor vysavaèe je umístìn mimo budovu. Ale není nic zdarma. Montá¾ dùle¾itého vysavaèe je investice, kterou pravdìpodobnì nebude litovat, pøinejmen¹ím ne lidé. V dal¹ích zaøízeních je instalace takového systému pomìrnì snadná, proto¾e celá instalace je distribuována volnì, stejnì jako pùvodní instalace, elektrické nebo hydraulické. Nejvýznamnìj¹í èástí plánu je tzv centrální jednotku, která se provádí mimo domov. Je to témìø tìlo tradièního vysavaèe, který bude také zneèi¹tìn. Tuhé trubky, které jsou pìstovány do hnízda (nebo v reálnìj¹ích objektech nìkolika zásuvek, jsou vydávány do centrální mìny. Takové hnízdo, aby dokonèilo svou polohu, musí být umístìno v centrální stìnì domu. Poslední sací stanice je vìt¹í ne¾ pøírodní vysavaè, pøenosná ohebná hadice, pro kterou se sama pøipravuje vysavaè. Hadice jistì existuje, stejnì jako urèitý spínaè nebo proces navíjení. Centrální vysavaè pravdìpodobnì vnímá postupné nové pøíznivce.