Ueelem bezpeenostniho auditu informaenich systemu

Systémy proti výbuchu jsou systémem odolným proti výbuchu, který vytváøí ¹est základních èinností. Jeliko¾ v¹ak musí být ka¾dý prùmyslový podnik posuzován jednotlivì, je koneèný rozsah nezbytných opatøení vybrán na základì auditu bezpeènosti pøi výbuchu. Dùle¾ité je systém, který má být spojen s jednotlivými zaøízeními, úlomky instalací, stejnì jako celé velké výrobní závody.

Standardní bezpeènostní systém zahrnuje:

Identifikace a navíc posouzení rizik.Vypracování hodnocení rizika pravdìpodobnosti výbuchu a úspìchu nových investic i v okam¾iku vzniku.Oznaèení oblastí ohro¾ených výbuchem, v pøípadì nových investic, do jaké míry i v okam¾iku návrhu.Vypracování dokumentu, který bude chránit pøed výbuchem.Prevence nebo minimalizace rizika výbuchuKontrola stávajícího výbìru dal¹ích procesních zaøízení a pohonù pro vìci v oblastech s nebezpeèím výbuchu.Minimalizace zdrojù vznícení výbu¹ných atmosfér pomocí elektrotechnických øe¹ení v provedení odolném proti výbuchu a v souèasnosti mezi jinými rozvadìèe, svítidla, kazety a panely odpovìdné za ovládání, spínací zaøízení, bezpeènostní spínaèe.Minimalizovat výbu¹né prostøedí instalací systémù sbìru prachu, centrálního vysávání a vìtrání.Omezení úèinkù výbuchu na urèitou úroveòInstalace systému proti výbuchu.Instalace systému sni¾ování výbuchu.Instalace systému oddìlení výbuchu.

Rozsah implementace výbu¹ného bezpeènostního systému závisí na explicitních potøebách výrobního závodu. Na konci svého jména odborníci provádìjí audit výbu¹né bezpeènosti procesních zaøízení, zaøízení a hal, které jsou závislé na smìrnici ATEX. Výsledkem je zpráva, která výslovnì urèuje kritické body vy¹etøovaných místností. Tato zpráva je platformou pro urèení rozsahu systému, ve kterém bude pou¾ita v mo¾nostech prùmyslových obchodù.