Ueetni slu by pro cenik

Program obchodního programu enova je urèen pro komplexní ekonomické a úèetní slu¾by pro podnik v oblasti registrace dokumentù, zaúètování tìchto skuteèností a vyplòování deklarací a souèasných a pravidelných zpráv.

Základní funkce modulu enova. Komerèní pokladník je: èasopis pro vysílání, registr DPH pro nákup a prodej, rejstøík dokumentù - KP, KW, Lp a ZSO.Program má ¹irokou ¹kálu dokumentù týkajících se vypoøádání s klienty, jako jsou: úrokové poznámky k pøeru¹ení platby, pøipomenutí platby, potvrzení o zùstatku, pøenosy, a to i elektronické. Software enova byl pøipraven odborníky.

informaceNa základì dokumentù a vyhlá¹ek pou¾itých pro program jsou automaticky otevøeny a vyti¹tìny smlouvy o pøíjmech a prohlá¹ení o DPH-7. Systém definovaných filtrù umo¾òuje mít plné cesty v oblasti vytváøení výkazù a získávání informací dùle¾itých pro pøíjemce v prùbìhu celého úèetního období. Úètování v tìle enova odhaluje novou generaci softwaru pro celkové úèetnictví na pozadí systému Windows. Díky aplikovaným øe¹ením je program velmi náchylný - a proto je schopen nezávisle mìnit a pøizpùsobovat se místním potøebám parametrù programu.

funkceKromì funkcí, které jsou zalo¾eny na kombinovaných úèetních zásadách, má program øadu funkcí, které jsou kombinovány s automatizací nahrávání v¹ech dokumentù, dokumentací dokumentù, které jsou opakované nebo obchodními operacemi. Program byl vyvinut s touhou poskytnout spoleènostem, které vedou úèty zalo¾ené na systému úètù. Nastavení systému zaruèuje, ¾e je spu¹tìn na základì návrhù jiných operátorù. Byl proveden v pøípadì úèetních, kteøí vy¾adují ergonomické nástroje IT, které jim pomáhají usnadòovat ka¾dodenní práci, uzavírat mìsíc nebo finanèní rok.

Záznamy dokumentùSystém pracuje pro záznam dokumentù v¹ech typù, které závisí na záznamu v plánu úètu. V dokumentech jsou zahrnuty jak faktury s DPH, tak i nové doklady, jako jsou výdaje, mzdy, odpisy, externí osvojení apod. Po provedení dokladù mohou být do èasopisu zasláni sami.