Urovni ruskeho jazyka

V souèasné dobì se zamìstnavatelùm stále více vìnuje výuka cizích jazykù jak u jejich lidí, tak u kandidátù na produkci. Døíve, s urèitými znalostmi jazyka nebo dokonce bez znalosti jakéhokoli jiného jazyka ne¾ v rodném jazyce, bylo dùle¾ité klidnì pøijmout právo na jakoukoli práci. V tuto chvíli je nutné znát ka¾dý jazyk v období, které zaruèuje základní konverzaci.

Úroveò jazykové výuky mezi Poláky ¾ije z roku na rok. Dnes se v základních a støedních a støedních ¹kolách vyuèuje ka¾dý tøetí cizí jazyk. Výzkum naznaèuje, ¾e lidé, kteøí znají více ne¾ jeden jazyk, jsou krásnìj¹í a¾ o 50% platy od lidí bez tìchto dovedností. Co pro nás mù¾e být takové jazykové uèení u¾iteèné? Jedná se o mimoøádnì úèinnou otázku, co se týèe zásluh pøedmìtu. No, ji¾ v kanceláøské èinnosti (z anglické práce s bílými límeèky se výuka cizích jazykù odehrává prakticky pro v¹echny mo¾né vìci. Vycházíme ze vztahù se vzdálenými zákazníky, dodavateli, pøíjemci nebo výrobci, a to prostøednictvím pøekladu dokumentù do stálého kontaktu s kolegy ve spoleènosti, kteøí nejsou Poláci, a to se stává v dne¹ním svìtì stále více. Kromì toho je znalost cizích jazykù u¾iteèná pøi cestování do zahranièí, obvykle dostaèující pro výuku angliètiny, ¹panìl¹tiny nebo ru¹tiny, zatímco na místì trvá více èín¹tiny, japon¹tiny a korej¹tiny, proto¾e: vìt¹ina produkce se pøesunula pouze do asijských zemí, proto jsou odborníci, kteøí znají tyto jazyky, nápomocni. Pøeklad dokumentù je velmi dùle¾itý, proto¾e asij¹tí výrobci èasto neznají angliètinu a potøebují pøekladatele k podpisu smluv se západními pøíjemci. Shrneme-li v¹echny shromá¾dìné informace, pøicházíme k soudu, ¾e se uèíme jazyky správnì, proto¾e nejsme jen sny a bì¾íme na moderních kulturách, ale svìt postupuje smìrem, kde bez jazykového vzdìlávání budeme v hor¹í situaci s lidmi, kteøí je znají.