Vybuchova zona eerpaci stanice

Smìrnice ATEX (Atmosphères Explosibles, známá také jako smìrnice 94/9 / ES, je naøízení Evropské unie, které definuje základní po¾adavky na datové produkty pro pou¾ití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Riziko výbuchu metanu a uhelného prachu je správná vìt¹ina strojù a nástrojù pou¾ívaných v dolech z èerného uhlí a smìrnice ATEX se vztahuje na zaøízení a ochranné metody urèené pro odbìr v oblastech vystavených nebezpeèí výbuchu. Dosud byly bezpeènostní pøedpisy v jednotlivých zemích EU rozdìleny mezi sebou, co¾ znamenalo znaèný problém ve svobodné výmìnì zbo¾í mezi èlenskými zemìmi.Od tohoto poèátku byla vytvoøena sjednocující smìrnice ATEX, která sjednotila stávající návrhy a rozhodnì usnadnila obìh výrobkù do Evropské dohody. Pøi provádìní ustanovení èlánku 100a Øímské smlouvy je nejdùle¾itìj¹ím cílem smìrnice ATEX zaruèit volný pohyb zbo¾í, který zaji¹»uje vysokou úroveò ochrany proti výbuchu. Pokud jde o zaøízení vìnovaná roli v blízkosti tìch, kteøí jsou ohro¾eni výbuchem, vydal Evropský parlament a otevøená Evropská unie dne 23. bøezna 1994 smìrnici ATEX 94/9 / ES, která vstoupila v platnost dne 1. èervence 2003. Kromì toho byla dne 16. prosince 1999 pøijata smìrnice 1999/92 / ES ATEX137 (známá také jako U®IVATELÉ ATEX, která se zabývá minimálními bezpeènostními po¾adavky na úlohu v místech, kde hrozí nebezpeèí výbu¹né atmosféry. Smìrnice ATEX 94/9 / ES vstoupila v platnost dne 1. èervence 2003 a nahradila pøedchozí smìrnice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Oznaèení CE (fr Conformité Européenneidentifikaèní èíslo certifikaèního orgánuSymbol provedenískupina výbuchukategorie zaøízenítyp ochrany proti výbuchuvýbu¹nou podskupinuteplotní tøída

Doporuèujeme ¹kolení Atex