Webove stranky o karieoe spoleenosti

Tìhotenství, ¹»astný porod a pozdìj¹í zvedání dítìte jsou nejpøíznivìj¹ími stadiemi ka¾dé ¾eny. Budoucí matky netrpìlivì èekají na den, kdy usly¹í srdce plodu. Proto je pro nì znamením, ¾e vývoj dítìte je v jednoduchém stylu a také jasnì je uvìdomuje, ¾e nosí na¹eho milovaného potomka pod srdcem. Vá¾ení budoucí matky, nedávejte se zdùraznit, pokud bìhem prvního ultrazvuku lékaø nesly¹el va¹e srdce. V poèáteèních fázích vývoje plodu se zmìny provádìjí velmi rychle, prakticky ze dne na den a první srdeèní tep je dodateènì sly¹itelný v 21. den tìhotenství.

Na zaèátku se srdcem dítìte nelíbí varhany nám známé. V raných fázích vývoje plodu, ¾e je pøítomen pouze jako druh potrubí, které èerpá krev. Nicménì, asi 14 týdnù tìhotenství srdce dítìte bude na konci velkých (6 mm dlouhé, které budou moci vidìt pøi hledání ultrazvuku. Bohu¾el bude v¾dy pøíli¹ malá, aby ocenila jeho zdravý vývoj. Chcete-li správnì hodnotit vývoj dìtského srdce, budete potøeba poèkat asi 20 týdnech tìhotenství, kdy srdce nenarozeného dítìte dosahuje velikosti 20 mm.

Pokud hledáte sly¹et tlukot srdce, bude mít asi 11 dal¹ích týdnù tìhotenství, ale pouze se speciálním vybavením, který je zpracován v rozsahu prùtoku krve do zvuku. A správný srdeèní tep pomocí stetoskopu je dodateèný a¾ po pøekroèení 18. týdne tìhotenství. Za poslední období stojí za to èekat - nikdy nezapomenete na první srdeèní tep va¹eho budoucího dítìte.

Bìhem celého tìhotenství nedo¹lo k plodové krvi do plic dítìte. Bylo zde znamení pro rozvojové tìlo dítìte, ¾e není èas na ¾ádné dýchání, ale místo toho se zamìøuje na vývoj skuteèných orgánù. Takto bude srdce dítìte plnì rozvinuto a¾ v okam¾iku dodání. Z této komponenty bude naslouchání srdeèní tepny plodu praktické po celou dobu. V¹e, co musíte udìlat, je jemnì nasadit na hrudi dítìte.