Zavislost vy ivy wikipedia

Závislost na pornografii je patologické chování (na pokraji sexuálního zneu¾ívání a web-holismu, sestávající z celé podøízenosti ka¾dodenní rutiny k prohlí¾ení pornografického materiálu. Pro narkomany je sledování pornografického filmu jediným zpùsobem, jak dosáhnout sexuálního uspokojení, co¾ je dùvodem, proè klasický sexuální styk pro nìj u¾ není dobrý. Nemá nic ¹patného v pøípadì, ¾e se pornografický film pou¾ívá bìhem masturbace, tedy jako souèást pøedehry, co¾ povzbuzuje vzru¹ení obou partnerù. Jsme schopni tuto poruchu zvládnout pouze tehdy, je-li chtít celý rozvrh dne, pokud jde o mo¾nost získání spokojenosti s chronickým sledováním pornografických materiálù. Osoba, která trpí pornografií, má zájem sledovat pornografii dokonce i v pracovní dobì nebo bìhem období, které by mìlo vynalo¾it na dovednosti nebo jiné povinnosti. Léèba se jeví jako nezbytné terapeutické øe¹ení, kdy¾ závislý èlovìk zaèíná ztrácet kontrolu nad jiným osudem a patologický pohon zaèíná diktovat strategii ka¾dodenního ¾ivota.

Drivelan Ultra

Pøesto¾e sledování pornografie dìtmi mù¾e zpùsobit zmatek jejich psychice, u dospìlých lidí (vìdomí konvenèní povahy materiálu, obvykle takové nebezpeèí neexistuje. Nicménì, s výhradou, ¾e to není stávající závislost na pornografii, tj. Neomezená závislost, která zaèíná pøeva¾ovat nad v¹emi ostatními aspekty daného jedince. Existuje pìt stádií závislosti na pornografii: objev, experimentování a hledání, necitlivost, eskalace a implementace. Léèba skupiny závislostí ¾en zaèíná teprve po páté fázi, kdy (je¹tì vzru¹ující pasivní prohlí¾ení pornografického materiálu v souèasné dobì nepøiná¹í ¾ádné uspokojení. Poté, co ji¾ vyu¾ili ve¹kerý dostupný erotický potenciál internetu, závislí zaèínají hledat pøíle¾itosti k tomu, aby se vypoøádali se svými dovednostmi, které mohou být ¹kodlivé pro jejich vlastní lidi. Nane¹tìstí je èasto pouze zku¹eností nepøíjemných dùsledkù daného chování, ¾e je tøeba upustit sexuální døiny z lásky k pornografii a informovat jej o tom, jaký dùvod potøebuje sexuální platbu.