Zemnici film

Na blízkém trhu existuje mnoho spoleèností, které nabízejí profesionálním tlumoènickým slu¾bám pro na¹e klienty, ale skuteènì mnoho lidí ví, co jsou. V nejjednodu¹¹ích termínech je konsekutivní tlumoèení poslední, ¾e pøekladatel je velmi blízko k øeèníkovi, pozornì naslouchá v¹em svým komentáøùm a po jejich øe¹ení se je pokusí popsat co nejvíce. Pøi pøekladech tohoto modelu pøekladatelé velmi èasto pou¾ívají informace, které se bìhem øeèi provádìjí.

V souèasné dobì se konsekutivní tlumoèení systematicky nahrazuje simultánními interpretacemi, které jsou rozhodnì více zapojeny. Konsekutivní tlumoèení lze èasto nalézt napøíklad na vysoce specializovaných setkáních nebo na bezplatných cestách.

Velmi nízká znaèka na jejich vlastním trhu po sobì jdoucích tlumoèení je zpùsobena pøedev¹ím jejich nesmírnì cennou hodnotou také proto, ¾e je velmi obtí¾né najít slu¹né pøekladatele, kteøí by nám byli nabídnuti, aby nám pomohli s tímto standardem na uspokojivé úrovni. Velkou výhodou pøekladu tohoto standardu je, ¾e je u¾iteèný pouze jeden pøekladatel bez zvlá¹tního vybavení.

Konsekutní interpretace je proti v¹em vnìj¹ím okolnostem velmi masivní a nároèné dílo, které vy¾aduje od pøekladatelù bohaté zku¹enosti a perfektní znalost cizího jazyka. Vliv nemù¾e na chvíli nalézt konkrétní slovo v domì. Konsekutivní tlumoèníci se musí také pochlubit velmi zajímavou pamìtí, proto¾e si musí vzpomenout na text, který vyøe¹ili partneøi. V pøípadì slo¾itìj¹ích pøekladù z úzkých oblastí musí být pøekladatelé také peèlivì pøipraveni pøedtím, ne¾ pøijmou jednoduchou knihu, která skuteènì existuje a je velmi èasovì nároèná a únavná. Pokud hledáte dobrého pøekladatele, vyberte odborníky, kteøí se specializují na urèitou oblast.